Tea Makers

Learn about the incredible people who make our teas and hear their stories

Organic tea garden in Anhui Province, China
Organic tea garden in Anhui Province, China
Anhui Province

Wang Chang
Wang Fangsheng and Wang Huizhou
Wang Shuangxi
Zhang Yonghong

Fujian Province

Liu Dexi
Liu Guoying
Wu Jianming
Zhang Shuiquan and Zhang Qingjian
Zhou Yousheng and Huang Shiying

Guangdong Province

Wu Jianhua and Chen Hongwei

Yunnan Province

Chen Keke and Li Dong
Gong Liping and Ran Yijun
Yang Guangqing

Zhejiang Province

Lü Yiming
Pei Hongfeng
Yu Shunhu
Wang Xiangzhen and Zhao Xianqin

& many more to come!